EU Adapted Work Environment Funds – Адаптирана работна среда

EU Adapted Work Environment Funds - Адаптирана работна среда

Адаптирана Работна Среда Eu Adapted Work Environment
Адаптирана Работна Среда Eu Adapted Work Environment

Bulgarian Ministry of Labor and Social Policy Main Directorate “European Funds, International Programs and Projects” has been announced latest news about Adapted Work Environment

English

European Funds: BG05SFPR002-1.004 “Adapted Work Environment”

The governing body of the “Human Resources Development” Program 2021-2027 publishes for public discussion a draft of guidelines for the procedure through the selection of project proposals BG05SFPR002-1.004 “ADAPTED WORKING ENVIRONMENT”.

FRESHWELD offers you the solutions that are fully compatible with EU “Adapted Work Environment” funds. (Activity 4:1)

 • Protection from dust, toxic and other harmful substances
 • Local aspiration system at the source of release of harmful substances
 • Forced ventilation system for fresh air in the working room
 • Vacuum cleaning systems in order to reduce secondary sources of
  pollution
 • Emergency ventilation systems

What is the purpose of this procedure?

The procedure aims to provide assistance to enterprises to meet the new challenges related to the implementation of the transition to a climate neutral economy and changing work models. The envisaged activities are also expected to contribute to the improvement of a healthy and safe working environment in enterprises, which is a key element in achieving sustainable working conditions for all workers, helping to reduce health risks at the workplace and to improve health standards and safe working conditions.

What is the amount of funds?

The total amount of funds that can be provided under the procedure for all approved project proposals amounts to BGN 100,000,000.00.

The draft guidelines, including conditions for application, conditions for implementation and annexes to them according to the procedure, are published on the basis of Art. 26, para. 4 of the Law on the Management of Funds from the European Fund under Shared Management (ZUSEFSU).

What is the last day for proposals?

Written proposals and objections to the draft of the published documents can be sent through ISUN 2020, in the section “Procedures for public discussion” by September 1, 2023. But the last day of proposals is not known yet.

How to apply and what will be sent for this European Fund?

Please note that at this stage in ISUN2020 you should only send proposals and objections that relate to the draft Application Guidelines.

Questions related to the clarification of the texts of the conditions of application and the conditions of implementation can be sent after the publication of the announcement of the opening of the procedure together with the approved guidelines.

Fully compatible units with EU Funds in Bulgaria

FRESHWELD (ФРЕШУЕЛД® България ЕООД), offers solutions that are fully compatible with EU funds for “Adapted working environment”.

български

Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерството на труда и социалната политика обяви последните новини за Адаптирана работна среда

BG05SFPR002-1.004 “Адаптирана работна среда”

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 публикува за обществено обсъждане проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-1.004АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“.

FRESHWELD (ФРЕШУЕЛД® България ЕООД), предлага решения, които са напълно съвместими с фондовете на ЕС за „Адаптирана работна среда“. (Дейност 4:1)

 • Защита от прах, токсични и други вредни вещества:
 • локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества;
 • нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение;
 • вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване;
 • аварийни вентилационни системи;

Каква е целта на тази процедура?

Процедурата цели предоставяне на помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Предвидените дейности също се очаква да допринесат за подобряване на здравословната и безопасна работното среда в предприятията, което е ключов елемент за постигането на устойчиви условия на труд за всички работници, спомагайки за намаляване на рисковете за здравето на работното място и за подобряване на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд.

Какъв е размерът на средствата?

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 100 000 000,00 лева.

Проектът на насоки, включващи условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ).

Кой е последният ден за предложения?

Писмени предложения и възражения по проекта на публикуваните документи могат да се изпращат чрез ИСУН 2020, в частта „Процедури за обществено обсъждане“ в срок до 01.09.2023г.

Как се кандидатства и какво ще бъде изпратено за този европейски фонд?

Обръщаме внимание, че на този етап в ИСУН2020 трябва да изпращате единствено предложения и възражения, които се отнасят до проекта на Насоки за кандидатстване.

Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от условията за кандидатстване и условията за изпълнение, могат да бъдат изпращани след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените насоки.

Напълно съвместими единици с еврофондовете в България

FRESHWELD (ФРЕШУЕЛД® България ЕООД), предлага решения, които са напълно съвместими с фондовете на ЕС за „Адаптирана работна среда“.

файловете

Source // Източник: